REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

R E G U L A M I N
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE


§ 1

 1. Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki, zwłaszcza z nagranymi lekturami, które mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni zapisani w naszej bibliotece do Wypożyczalni i Czytelni dla Dzieci, za pośrednictwem jej bibliotekarza dyżurnego.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów audiowizualnych jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie  Wypożyczalni.

§ 2

 1. Wypożyczający zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie (np. zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania ciszy itp.)

§ 3

 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych udostępnia zbiory audiowizualne (audiobooki,  filmy i inne materiały na nośnikach typu CD, mp3, DVD itp.) wyłącznie na zewnątrz.
 2. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z materiałami audiowizualnymi. Po wybraniu interesujących ich pozycji przynoszą puste obwoluty do dyżurnego bibliotekarza, który uzupełnia je o właściwy nośnik.
 3. Ze zbiorów audiowizualnych wyodrębniono kolekcję specjalną (głównie “książka mówiona” na kasetach magnetofonowych i filmy na wideokasetach) adresowaną do osób z dysfunkcją wzroku czy ruchu, obsługiwanych w trybie księgonoszostwa i tradycyjnym przez bibliotekarza do spraw czytelników specjalnej troski. Zbiory te są wypożyczane bez wpłaty kaucji, na ogólnie obowiązujących zasadach, z tą różnicą, że „książki mówione” (max. 4 tytuły) można wypożyczyć na  2 miesiące., filmy – 2 tytuły na tydzień).
 4. Użytkownicy obsługiwani w trybie księgonoszostwa mogą również korzystać ze zbiorów audiowizualnych powszechnie dostępnych w Wypożyczalni dla Dorosłych – odbywa się to za pośrednictwem bibliotekarza do spraw czytelników specjalnej troski, na zasadach obowiązujących wszystkich użytkowników (audiobooki – bez kaucji, filmy i inne – z kaucją).

§ 4

 1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek, czyli bez obowiązku wnoszenia zwrotnej kaucji.
 2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 4 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł  nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.
 3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.
 4. Za przetrzymanie audiobooków  wypożyczający ponosi  karę  naliczaną w kwocie 0,15 zł za każdy dzień roboczy po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 5

 1. Korzystający z pozostałych zbiorów audiowizualnych (np. filmy, muzyka itp.) mogą wypożyczyć jednorazowo 3 jednostki (CD, DVD) na okres 7 dni, bez możliwości prolongaty. Za przetrzymanie tych zbiorów ponad ustalony termin użytkownik wnosi opłatę w wysokości  3 zł za każdy dzień zwłoki za każdą z wypożyczonych płyt. Jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł, nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych materiałów przypada na dzień zamknięcia biblioteki, to użytkownik jest zobowiązany do oddania ich w pierwszym, następującym po tym terminie, dniu jej pracy. Każdy kolejny dzień, łącznie  z dniami zamknięcia biblioteki, wliczany będzie do opłaty karnej. W  razie wysłania upomnień do zadłużonego użytkownika ponosi on  koszt tychże.
 2. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych jest bezpłatne, ale – z wyjątkiem audiobooków – obłożone jest zwrotną kaucją gwarancyjną, która wynosi 30 zł za 1 płytę CD lub DVD. Jeżeli użytkownik wypożycza 2  lub 3 płyty (także wtedy, gdy dotyczą one jednego tytułu), to suma kaucji ulega podwojeniu lub potrojeniu.
 3. Użytkownik zbiorowy (instytucjonalny) może być zwolniony z obowiązku wpłaty kaucji – wymaga to zgody Dyrektora Biblioteki  udzielonej na jego pisemną, odpowiednio uzasadnioną prośbę w tej kwestii.

§ 6

 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni  respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się  odpowiednia klauzula).
 2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu. Zbiory ze specjalnej kolekcji dla osób niepełnosprawnych, zarejestrowane na kasetach magnetofonowych lub wideokasetach, należy zwracać przewinięte  w sposób pozwalający na ich ponowne odtwarzanie.
 3. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  odpowiada za szkody  wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności  od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta (kaseta) pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.
 4. Wpłaty z tytułu kaucji, tudzież kar regulaminowych przyjmuje dyżurny bibliotekarz, wydając pokwitowanie KP, a w przypadku zwrotu kaucji wystawiany jest druk KW.
 5. Kaucja podlega zwrotowi na żądanie użytkownika najpóźniej następnego dnia po wyrażeniu żądania.

§ 7

 1. Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor Biblioteki.
 2. Jeżeli korzystający ze zbiorów, mimo wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych materiałów bibliotecznych,  uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy  zapłaty za spowodowane straty, biblioteka  – po wykorzystaniu własnych procedur  rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

DYREKTOR Tomasz Duszyński