DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI CYFROWEJ

Deklaracja dostępności Strony internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie

Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Strony internetowej Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • brak skrótów klawiaturowych
 • brak opisów alternatywnych i tytułów dla zdjęć i obrazków
 • hiperłącza nie mają nadanych tytułów

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Tomasz Duszyński.
 • E-mail: bpdyrektor@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 20 281

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie
 • Adres: ul. Grahama Bella 3a
  57-100 Strzelin
 • E-mail: bpdyrektor@strzelin.pl
 • Telefon: 71 39 20 281

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie jest częściowo przystosowany do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnościami.

 • Biblioteka dysponuje miejscami parkingowymi, w tym miejscem specjalnie przeznaczonym dla osób z niepełnosprawnością.
 • Można wejść z psem asystującym.
 • Wejście do budynku wyposażone jest w podjazd.
 • Na parterze, po prawej stronie od wejścia, znajduje się specjalne pomieszczenie dla osób z niepełnosprawnościami, które jest „komórką” kontaktową z poszczególnymi działami. W tym pomieszczeniu Czytelnicy mogą poprosić o konkretne pozycje książkowe/filmy/audiobooki, które następnie bibliotekarz przynosi z działów znajdujących się na piętrze. Możliwe jest także dokonanie zwrotu książek/zamówienia.
 • Biblioteka prowadzi też usługę księgonoszostwa, w ramach której Czytelnikom z dysfunkcją ruchu dostarczane są książki lub też zbiory specjalne do domów.
 • Budynek biblioteki nie jest wyposażony w windę, platformę, informacje głosowe lub pętle indukcyjne.
 • Nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu ani on-line.

W przypadku problemów z dostępnością prosimy o kontakt w sprawie ustalenia alternatywnych możliwości. Dostępność dla osób niesłyszących lub słabosłyszących, aby skutecznie komunikować się z naszą instytucją osoby niesłyszące lub słabosłyszące mogą:

 • skontaktować się telefonicznie przy pomocy osoby trzeciej na numer telefonu: 71 39 20 281.
 • napisać pismo/złożyć wniosek na adres: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie, ul. Grahama Bella 3a, 57-100 Strzelin.
 • wysłać e-mail na adres: bpdyrektor@strzelin.pl
 • skontaktować się osobiście, zgłaszając się w siedzibie Biblioteki w godzinach urzędowania 8:00-16:00 lub 10:00-18:00