KORZYSTANIE ZE ZBIORÓW

CZYTELNIE

 • z czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani, którzy posiadają naszą kartę biblioteczną,
 • korzystanie z czytelni jest nieodpłatne (płatne są tylko usługi kserograficzne i wydruki z internetu – wg stawek regulaminowych),
 • księgozbiór podręczny jest dostępny tylko na miejscu (w uzasadnionych przypadkach i na warunkach podanych przez bibliotekarza może nastąpić wypożyczenie na zewnątrz, ale tylko osobom zapisanym do naszej biblioteki).

WYPOŻYCZALNIE

 • wypożyczenia są nieodpłatne (w przypadku zbiorów audiowizualnych – z wyjątkiem audiobooków – pobiera się zwrotną kaucję wg zasad regulaminowych),
 • wypożyczenia wymagają zapisania się do naszej biblioteki i mogą z nich korzystać mieszkańcy powiatu strzelińskiego (Zainteresowani, którzy nie są mieszkańcami powiatu strzelińskiego mogą korzystać z wypożyczalni po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i numerem PESEL, poznaniu regulaminu i podpisaniu zobowiązania do jego przestrzegania oraz wpłaceniu zwrotnej kaucji w wysokości 20 zł za 1 książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych kaucję ustala bibliotekarz w zależności od aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki.),
 • zapisany do biblioteki czytelnik posiada własne konto elektroniczne i otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia go do korzystania ze wszystkich zbiorów i usług w Bibliotece Głównej (z wyłączeniem kolekcji specjalnej dla czytelników niepełnosprawnych oraz poza Filią),
 • książki i materiały audiowizualne nie są magazynowane, a czytelnik wybiera je w wolnym dostępie do półek,
 • jednorazowo można wypożyczyć 4 książki (w przypadku publikacji wieloczęściowych za jednostkę uważa się 1 wolumin),
 • wypożyczenie następuje na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc istnieje możliwość przesunięcia terminu zwrotu wypożyczonej książki – dokonuje tego sam czytelnik poprzez własne konto elektroniczne, ew. kontaktując się z bibliotekarzem – patrz Regulamin Wypożyczalni),
 • za przetrzymywanie wypożyczonych książek i innych materiałów bibliotecznych ponad dopuszczony termin biblioteka pobiera karę pieniężną wg zasad określonych regulaminowo (książka – 0,05 zł za każdy roboczy dzień zwłoki, audiobook – 0,15 zł za 1 dzień roboczy, film – 3 zł za 1 dzień),
 • jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł (dot. wypożyczeń zarówno książek, jak i zbiorów audiowizualnych), nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki,
 • czytelnik jest obowiązany do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych,
 • wszystkie zbiory są skatalogowane w elektronicznej bazie danych ( Dolnośląski Zasób Biblioteczny – program ALEPH); w tym systemie istnieje możliwość rezerwowania (zamawiania) książek przez czytelnika.