REGULAMIN WYPOŻYCZALNI

REGULAMIN WYPOŻYCZALNI
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE


§ 1

 1. Z Wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy powiatu strzelińskiego.
 2. Zainteresowane osoby, które nie są stałymi mieszkańcami powiatu strzelińskiego mogą korzystać z Wypożyczalni po dopełnieniu obowiązku wpłacenia zwrotnej kaucji w wysokości 20 zł za jedną książkę, a w przypadku książek szczególnie cennych i atrakcyjnych wysokość kaucji ustala bibliotekarz na podstawie aktualnej wartości rynkowej wypożyczanej książki (wpłacając i wypłacając kaucję czytelnik otrzymuje pokwitowanie).
 3. Korzystanie z Wypożyczalni jest bezpłatne.

§ 2

1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Wypożyczalni jest zapisanie się do Miejskiej i Gminnej
Biblioteki Publicznej w Strzelinie.
2. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik powinien:
a/ okazać dowód osobisty, uczeń – legitymację szkolną,
b/ zapoznać się z właściwymi regulaminami oraz zobowiązać się podpisem do ich przestrzegania.
3. Za czytelnika niepełnoletniego (do lat 18.) odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni (osoba taka powinna okazać się dowodem osobistym).
4. Po zarejestrowaniu się każdy czytelnik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną, która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich agend biblioteki (poza Filią). W przypadku  zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć

 1. Warunkiem korzystania ze zbiorów Wypożyczalni jest zapisanie się do Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie.
 2. Przy zapisie do Biblioteki czytelnik powinien:
  • okazać dowód osobisty, uczeń – legitymację szkolną,
  • zapoznać się z właściwymi regulaminami oraz zobowiązać się podpisem do ich przestrzegania.
 3. Za czytelnika niepełnoletniego (do lat 18.) odpowiadają i zobowiązanie podpisują rodzice lub opiekunowie prawni (osoba taka powinna okazać się dowodem osobistym).
 4. Po zarejestrowaniu się każdy czytelnik otrzymuje bezpłatnie kartę biblioteczną,która upoważnia do korzystania ze zbiorów i usług wszystkich agend biblioteki (poza Filią). W przypadku  zagubienia lub zniszczenia karty bibliotecznej czytelnik za wydanie nowej karty wnosi opłatę w wysokości 10 zł (dziesięć złotych). Dotyczy to również kart wydawanych osobom do lat 18.
 5. Czytelnik zobowiązany jest informować Bibliotekę o zmianie miejsca zamieszkania.

§ 3

1. Na tere

 1. Na terenie biblioteki obowiązuje zakaz palenia tytoniu i picia alkoholu.
 2. W Wypożyczalni nie można spożywać posiłków ani wprowadzać do niej zwierząt czy rowerów.

§ 4

 1. Jednorazowo można wypożyczyć 4 książki – w przypadku dzieł wieloczęściowych jednostkę stanowi jeden tom (wolumen), a nie jeden tytuł.
 2. Książki wypożycza się na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc.
 3. Biblioteka może przesunąć termin zwrotu wypożyczonej książki, jeżeli nie ma na nią zapotrzebowania ze strony innych czytelników. Prolongatę wypożyczenia może zrealizować również sam czytelnik poprzez swoje konto elektroniczne.
 4. Biblioteka może zażądać zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.
 5. Na prośbę czytelnika potrzebna mu książka, która jest aktualnie wypożyczona, może być dla niego zarezerwowana. W przypadku książek szczególnie pożądanych bibliotekarz może tworzyć listy oczekujących i zgodnie z ich chronologią książki te udostępniać. Rezerwacji książek może dokonać także czytelnik poprzez swoje konto elektroniczne. Zarezerwowaną książkę dostępną  w bibliotece należy odebrać w ciągu 3 dni, a w wypadku rezerwacji książki wypożyczonej lub już zarezerwowanej należy na bieżąco monitorować sytuację, wchodząc na swoje konto.

§ 5

 1. Na prośbę czytelnika dyżurny bibliotekarz udziela informacji o posiadanych zbiorach, pomaga w doborze lektury, korzystaniu z katalogów, wydawnictw informacyjnych itp.
 2. W Wypożyczalni dostępne są także zbiory audiowizualne, a ich wypożyczanie porządkuje odrębny regulamin.

§ 6

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek, które są własnością społeczną. Powinien zwrócić uwagę na stan książki przed jej wypożyczeniem, a zauważone uszkodzenia zgłosić bibliotekarzowi.
 2. Za szkody wynikłe z zagubienia, zniszczenia lub uszkodzenia wypożyczonej książki odpowiada czytelnik. Wysokość odszkodowania ustala bibliotekarz w zależności od rozmiaru straty oraz aktualnej wartości książki na rynku. W przypadku zagubienia jednego tomu  z wydawnictwa wieloczęściowego czytelnik pokrywa koszty całości. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 3. Zamiast zagubionej lub zniszczonej książki bibliotecznej czytelnik może – za zgodą  bibliotekarza – dostarczyć inną książkę, która będzie nie mniejszej wartości i zostanie oceniona przez bibliotekarza jako przydatna bibliotece.

§ 7

 1. Informacja o przetrzymywaniu książek i wysokości kary pojawia się na koncie Czytelnika po zalogowaniu do systemu bibliotecznego. Czytelnik ma do niego dostęp w każdej chwili logując się na stronie www.dzb.pl. Pojawienie się tej informacji w systemie uznaje się za równoznaczne z powiadomieniem Czytelnika o zaległościach. Czytelnik może być również upominany pisemnie, ustnie lub drogą telefoniczną o przetrzymywaniu książek. Czytelnik, do którego upomnienie wysłano pocztą, pokrywa jego koszt. Biblioteka zastrzega sobie prawo do powiadamiania rodziców lub prawnych opiekunów  czytelników niepełnoletnich o przetrzymywaniu przez nich książek i innych materiałów bibliotecznych.
 2. Za przetrzymywanie książek ponad dozwolony termin biblioteka nalicza karę w wysokości 0,05 zł od każdego wypożyczonego egzemplarza za każdy roboczy dzień zwłoki po terminie zwrotu. Jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł (dot. wypożyczeń zarówno książek, jak i zbiorów audiowizualnych), nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki. W uzasadnionych przypadkach czytelnik może zwrócić się z dobrze umotywowaną pisemną prośbą o częściowe lub całkowite darowanie kary – decyzję w tej sprawie podejmuje dyrektor Biblioteki.
 3. Jeżeli czytelnik, mimo wezwań i wysłanych upomnień, odmawia zwrotu wypożyczonych książek bądź innych materiałów bibliotecznych, albo też uiszczenia należnych opłat i kar regulaminowych, Biblioteka dochodzi swoich roszczeń zgodnie z przepisami prawa (z egzekucją sądową włącznie).

§ 8

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń znajdującej się u dyżurnego bibliotekarza.

§ 9

 1. Czytelnicy nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu mogą być czasowo, a w szczególnie drastycznych wypadkach na stałe pozbawieni prawa korzystania  z Wypożyczalni. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor biblioteki, na wniosek bibliotekarza. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Gminy – ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

Dyrektor

Tomasz Duszyński