Lokalnie i z pasją


Kulturalny Budzik stawia sobie za cel zaspokajanie potrzeb rożnych grup wiekowych poprzez ułatwienie w nawiązywaniu nowych relacji,
kontakt z rówieśnikami, wymianę doświadczeń, rozwijanie talentów i umiejętności czy odkrywanie nowych pasji przez odbiorców
projektu.

Naszym celem jest także budowanie relacji międzypokoleniowych. Służyć będą temu konkretne działania i inicjatywy.
Naszym priorytetem jest działalność regionalna. Kulturalny Budzik ma za zadanie umożliwienie kontaktu z lokalnymi twórcami i
artystami. Realizację tych celów prowadzić będziemy przez warsztaty, spotkania i projekty edukacyjno-animacyjne wykorzystujące
potencjał kulturowy mieszkańców. Zadaniem Kulturalnego Budzika jest współpraca z lokalną społecznością, nawiązanie bezpośredniego
kontaktu z twórcami, artystami, pasjonatami, którzy podzielą się swoją wiedzą, talentem i umiejętnościami.


To także współpraca z partnerami. Chcemy zapewnić im dostęp do szkoleń i platformę do wspólnej wymiany doświadczeń. Kulturalny
Budzik ma służyć skupieniu rozproszonych działań i projektów edukacyjno-animacyjnych oraz maksymalnemu wykorzystaniu ich
potencjału.


Naszym zadaniem będzie także integracja z osobami niepełnosprawnymi doświadczającymi izolacji i różnorodnych barier związanych z
niepełnosprawnością. Kontakt ze Stowarzyszeniem św. Celestyna będzie dla każdego z partnerów ogromnym doświadczeniem
uwrażliwiającym na potrzeby osób z niepełnosprawnościami i znajdywaniem rozwiązań służących wypełnieniu celu projektu.