REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH

R E G U L A M I N
KORZYSTANIA ZE ZBIORÓW AUDIOWIZUALNYCH
W WYPOŻYCZALNI DLA DOROSŁYCH
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE


§ 1

 1. Ze zbiorów audiowizualnych mogą korzystać wszyscy zainteresowani po ukończeniu 18. roku życia. Wyjątek stanowią audiobooki, zwłaszcza z nagranymi lekturami, które mogą wypożyczać czytelnicy niepełnoletni po ukończeniu 15. roku życia zapisani do biblioteki.
 2. Warunkiem korzystania ze zbiorów audiowizualnych jest zapisanie się do naszej biblioteki, które przebiega na ogólnie obowiązujących tu zasadach, ujętych w Regulaminie  Wypożyczalni.

§ 2

 1. Zbiory audiowizualne podlegają wszystkim ogólnym przepisom Regulaminów Wypożyczalni i Czytelni dla Dorosłych Miejskiej  i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie (np. zakaz palenia tytoniu, spożywania posiłków, wprowadzania zwierząt lub rowerów, zakłócania ciszy itp.)

§ 3

 1. Wypożyczalnia dla Dorosłych udostępnia zbiory audiowizualne (audiobooki,  filmy i inne materiały na nośnikach typu CD,  mp3, DVD itp.)  wyłącznie na zewnątrz.
 2. Użytkownicy mają wolny dostęp do półek z materiałami audiowizualnymi. Po wybraniu interesujących ich pozycji przynoszą puste obwoluty do dyżurnego bibliotekarza, który uzupełnia je o właściwy nośnik.
 3. Użytkownicy obsługiwani w trybie księgonoszostwa mogą  korzystać ze zbiorów audiowizualnych powszechnie dostępnych w Wypożyczalni dla Dorosłych – odbywa się to za pośrednictwem bibliotekarza do spraw czytelników specjalnej troski, na zasadach obowiązujących wszystkich użytkowników.

§ 4

 1. Audiobooki są wypożyczane na zasadach obowiązujących przy wypożyczaniu książek.
 2. W przypadku audiobooków można wypożyczyć jednorazowo 4 tytuły przy założeniu, że 1 tytuł mieści się na 1 nośniku (1 CD, 1 DVD); jeżeli 1 tytuł  nagrany jest na kilku nośnikach, to obowiązująca jest ich liczba – max. 4.
 3. Wypożyczenie audiobooków następuje na okres 1 miesiąca.
 4. Za przetrzymanie audiobooków  wypożyczający ponosi  karę  naliczaną w kwocie 0,15 zł za każdy dzień roboczy po upływie daty zwrotu; pokrywa też koszt upomnień wysyłanych do niego z tytułu zadłużenia.

§ 5

 1. Korzystający z pozostałych zbiorów audiowizualnych (np. filmy, muzyka itp.) mogą wypożyczyć jednorazowo 3 jednostki (CD, DVD) na okres 1 miesiąca. Za przetrzymanie tych zbiorów ponad ustalony termin użytkownik wnosi opłatę w wysokości  1 zł za każdy dzień zwłoki za każdą z wypożyczonych płyt. Jeżeli łączna wielkość kary na koncie czytelnika przekroczy 5 zł, nastąpi blokada indywidualnego konta czytelnika, która uniemożliwi wypożyczenie jakichkolwiek zbiorów z naszej biblioteki. Jeżeli termin zwrotu wypożyczonych materiałów przypada na dzień zamknięcia biblioteki, to użytkownik jest zobowiązany do oddania ich w pierwszym, następującym po tym terminie, dniu jej pracy. Każdy kolejny dzień, łącznie  z dniami zamknięcia biblioteki, wliczany będzie do opłaty karnej. W  razie wysłania upomnień do zadłużonego użytkownika ponosi on  koszt tychże.
 2. Wypożyczanie materiałów audiowizualnych jest bezpłatne.

§ 6

 1. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  zobowiązany jest do poszanowania wypożyczonych materiałów bibliotecznych. Odpowiada też za takie ich wykorzystywanie, które w pełni  respektuje prawa autorskie (na obwolucie znajduje się  odpowiednia klauzula).
 2. Użytkownik powinien odtwarzać wypożyczone zbiory na właściwym i technicznie sprawnym sprzęcie przeznaczonym do tego celu.
 3. Korzystający ze zbiorów audiowizualnych  odpowiada za szkody  wynikłe z zagubienia, uszkodzenia lub zniszczenia wypożyczonych mu materiałów. Wysokość odszkodowania ustala dyżurny bibliotekarz w zależności  od stopnia zniszczenia oraz aktualnej wartości rynkowej. Uszkodzona płyta  pozostaje własnością biblioteki. W przypadku zagubienia wydawnictwa wieloczęściowego wypożyczający pokrywa koszty całości.
 4. Wpłaty z tytułu kar regulaminowych przyjmuje dyżurny bibliotekarz, wydając pokwitowanie KP.

§ 7

 1. Osoba nie stosująca się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe pozbawiona praw korzystania ze zbiorów audiowizualnych materiałów bibliotecznych,  uiszczenia należnych opłat karnych za zwłokę czy  zapłaty za spowodowane straty, biblioteka  – po wykorzystaniu własnych procedur  rewindykacyjnych – może dochodzić swoich praw na drodze sądowej.

DYREKTOR Tomasz Duszyński