RODO

Klauzula informacyjna

RODO w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej
im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie

 

Informacje ogólne

Szanowni Państwo,

zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej RODO), w związku z naszą współpracą, szanując Państwa prywatność oraz dbając o to, aby wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy informacje, które pomogą Państwu to ustalić.

Administrator danych

Administratorem Państwa danych osobowych jest Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego z siedzibą ul. Grahama bella 3a, tel. 71 39 20 281, e-mail: bpstrzelin@wp.pl.

Inspektor Ochrony Danych Osobowych

W sprawie ochrony swoich danych osobowych oraz realizacji przysługujących Państwu praw, należy skontaktować się z powołanym przez Bibliotekę Inspektorem Ochrony Danych. Można zrobić to pisemnie drogą mailową na adres: biuro.chronimyinformacje@gmail.com, listownie na adres siedziby instytucji lub telefonicznie pod numerem tel.: 513 644 118.

Prawa osób w zakresie danych osobowych

W trakcie okresu przetwarzania danych przysługuje Państwu:

  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo do usunięcia – jeżeli uznają Państwo, że nie ma podstaw do tego, abyśmy je przetwarzali;
  • prawo do ograniczenia przetwarzania, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne; prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  • prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie, jeżeli nie będą zachodziły inne przeciwwskazania prawne;
  • prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.

Informacja o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu[1]

Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również
w formie profilowania.

Udostępnianie zbiorów

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe przetwarzane są w celach związanych z korzystaniem
z udostępnionych zbiorów – ich wypożyczaniem i zwrotem oraz w celach statystycznych. Jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO), zgodnie z Ustawą z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach oraz Ustawą z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej. W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane wyłącznie podmiotom dostarczającym i wspierającym systemy teleinformatyczne, podmiotom świadczącym usługi windykacyjne, właściwym i kompetentnym organom państwowym i/ lub służbom, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania obowiązków statutowych oraz przez 5 lat od momentu zaprzestania korzystania ze zbiorów i usług Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie pod warunkiem uregulowania zobowiązań, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia korzystanie ze zbiorów bibliotecznych.

Członkowie Dyskusyjnego Klubu Książki

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane osobowe gromadzone są w związku z działalnością oraz w celu promocji Dyskusyjnego Klubu Książki, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych. W przypadku dziecka, które nie ukończyło 16 lat, przetwarzanie jest zgodne z prawem wyłącznie w przypadkach, gdy zgodę wyraziła osoba sprawująca władzę rodzicielską lub opiekę nad dzieckiem.

Przekazywanie danych

Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom, zapewniającym prawidłowe działanie strony www, Instytutowi Książki oraz Dolnośląskiej Bibliotece Publicznej we Wrocławiu będącej koordynatorem Programu Dotacyjnego DKK. Dane osobowe nie będą przekazywane poza teren Polski.

Czas przechowywania danych

Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez czas niezbędny do promocji działalności Dyskusyjnego Klubu Książki, w tym promocji czytelnictwa i mody na czytanie.

Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych jest dobrowolne.

Uczestnicy wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Miejska i Gminna Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Twardowskiego w Strzelinie.

Informujemy, że podczas wydarzeń organizowanych lub współorganizowanych przez Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną w Strzelinie będą wykonywane, upubliczniane i przetwarzane zdjęcia lub/ i filmy, na których może zostać uchwycony wizerunek osób obecnych, jak również ich dane osobowe. Biorąc udział w wydarzeniu organizowanym lub współorganizowanym przez Miejską i Gminna Bibliotekę Publiczną w Strzelinie, uczestnicy oraz obserwatorzy wyrażają zgodę na upublicznienie i przetwarzanie ich wizerunków na zdjęciach lub filmach wykonanych podczas wydarzeń, a także ewentualnie innych danych osobowych. Prosimy osoby, które nie życzą sobie utrwalania i przetwarzania swojego wizerunku w formie dokumentacji fotograficznej wydarzenia o poinformowanie o tym fakcie organizatorów. Jednocześnie zapewniamy, że dokładamy wszelkich starań, aby zadbać o bezpieczeństwo Państwa danych.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Wizerunek będzie przetwarzany w celu dokumentowania, archiwizowania
i rozpowszechniania informacji o działaniach podejmowanych lub wspieranych przez Miejską i Gminną Bibliotekę Publiczną w Strzelinie, a także w celach promocyjnych. Dane te w postaci wizerunku będą upublicznione na stronie internetowej biblioteki, na portalach społecznościowych (profil na Facebooku MiGBP w Strzelinie), w prasie lub telewizji.

Przekazywanie danych

Państwa dane osobowe mogą być udostępniane uczestnikom i organizatorom wydarzenia, podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa, udzielonej zgody lub w oparciu o umowę powierzenia.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych

Udział w wydarzeniach i tym samym udostępnienie danych osobowych w postaci wizerunku jest dobrowolne, uczestnictwo w wyżej opisanym wydarzeniu jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w zakresie przetwarzania wizerunku. Każdemu przysługuje prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie jego danych. Przy zgłoszeniu zmian w zakresie przetwarzania swoich danych należy dokładnie wskazać, których zdjęć, filmów czy treści zmiany te mają dotyczyć.

Odwiedzający fanpage Facebook Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie.

Informujemy, że w ramach swojego fanpage’a Facebooka przetwarzamy Państwa dane osobowe o ile, dokonali Państwo subskrypcji fanpage’a poprzez kliknięcie ikony „Lubię to” lub „Obserwuj”, opublikowali swój komentarz, pod którymkolwiek z postów zamieszczonych na fanpage’u lub wysłali do nas prywatną wiadomość. Przetwarzamy również informacje o Państwa aktywności (kliknięcia w linki, polubienia, deklaracje udziału w wydarzeniach); reakcji na nasze reklamy.

Działanie naszego fanpage jest zgodne z wymogami, które są zawarte w regulaminie Facebooka.

Informacje zawarte na Państwa profilu oraz aktywności wynikające z jego użytkowania są bezpośrednio administrowane przez Facebook.

Administrujemy Państwa dane tylko i wyłącznie na potrzeby odpowiedzi na Państwa pytania, komentowanie wpisów oraz komunikacji z użytkownikami w ramach prowadzonej przez nas działalności oraz treści przez nas udostępnionych.

Dane osobowe zbierane przez komunikację z użytkownikami przetwarzamy tylko na potrzeby udzielania odpowiedzi, jeśli istnieje taka konieczność.

Nie mamy kontroli nad tym, jakie dane gromadzi dostawca wtyczek lub stron serwisów społecznościowych i jak je przetwarza. Aby uzyskać informację na temat celu i zakresu gromadzonych danych, w tym plików cookies tam stosowanych, ich dalszego przetwarzania i wykorzystywania przez zewnętrznych dostawców oraz przysługujących Państwu praw oraz operacji ustawień ochrony prywatności tych dostawców, mogą Państwo zapoznać się z informacją o ochronie danych odpowiedniego dostawcy: Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA https://plpl.facebook.com/privacy/explanation.

Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

Państwa dane przetwarzane są w celu prowadzenia fanpage’a Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Strzelinie na portalu społecznościowym Facebook, na warunkach oraz na zasadach określonych przez Facebook Inc. oraz informowania za jego pomocą o naszej aktywności; promowaniu różnych wydarzeń, które organizujemy; budowaniu społeczności z nami związanej; w celu komunikacji za pośrednictwem dostępnych funkcjonalności serwisu Facebook (komentarze, chat, wiadomości). Przetwarzanie w tym wypadku jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Państwa dane przetwarzane są również w celach analitycznych dotyczących analiz funkcjonowania, popularności, sposobu korzystania z fanpage’a, co jest naszym prawnie uzasadnionym interesem (art. 6 ust. 1 pkt f RODO).

Przekazywanie danych

Odbiorcami Państwa danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz właściciel portalu społecznościowego Facebook na niepodlegających zmianie zasadach dotyczących danych określonych przez Facebook dostępnych pod adresem https://facebook.com/about/privacy.

Jednocześnie informujemy, że nie przekazujemy Państwa danych poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego, z zastrzeżeniem ponadnarodowego charakteru przepływu danych w ramach serwisu Facebook. Serwis Facebook może przekazywać Państwa dane poza teren Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Jednocześnie wskazujemy, że Facebook posiada certyfikat EU-US-Privacy Shield. W ramach umowy pomiędzy USA a Komisją Europejską ta ostatnia stwierdziła odpowiedni poziom ochrony danych w przypadku przedsiębiorstw posiadających certyfikat Privacy Shield.

Informacja o wymogu/ dobrowolności podania danych .

Podanie przez Państwa danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak konsekwencją nie podania danych będzie brak możliwości przeglądania fanpage’a lub pozostawienia komentarzy.


[1] Profilowanie oznacza dowolną formę zautomatyzowanego przetwarzania danych osobowych polegającą na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych osoby fizycznej, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących pracy tej osoby fizycznej, jej sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.