REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH

REGULAMIN WYPOŻYCZEŃ MIĘDZYBIBLIOTECZNYCH
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE


§ 1

 1. Biblioteka w Strzelinie udostępnia swoje zbiory w formie wypożyczeń międzybibliotecznych na rzecz bibliotek krajowych.
 2. Biblioteka w Strzelinie realizuje zamówienia materiałów bibliotecznych z innych bibliotek krajowych na rzecz swoich czytelników pełnoletnich.

§ 2

Wypożyczenia międzybiblioteczne ze zbiorów Biblioteki w Strzelinie

 1. Z uwagi na wymóg ochrony zbiorów Biblioteka w Strzelinie nie wypożycza z własnego zasobu:
  • egzemplarzy unikatowych, szczególnie chronionych i uszkodzonych;
  • egzemplarzy archiwalnych;
  • materiałów dużego formatu;
  • czasopism;
  • dokumentów życia społecznego.
 2. Biblioteka realizuje rewersy od innych bibliotek, które są wypełnione czytelnie i dokładnie oraz zawierają wymagane pieczęcie i podpisy oraz mailowe.
 3. Jeżeli nasza biblioteka nie posiada zamówionych materiałów bibliotecznych, odsyła (po zaopatrzeniu w adnotację) rewersy jednorazowe do biblioteki zamawiającej, zaś okrężne kieruje do odpowiednich bibliotek.
 4. Biblioteka realizuje odpłatne usługi kserograficzne z własnych książek i artykułów z prasy lokalnej (wg stawek regulaminowych).
 5. Biblioteka zamawiająca materiały z naszych zbiorów powinna potwierdzić ich odbiór, odsyłając załączoną do przesyłki kopię pisma  z pieczątką i podpisem osoby upoważnionej lub mailowo.
 6. Materiały wypożyczone z naszych zbiorów mogą być udostępniane przez zamawiające biblioteki wyłącznie w systemie prezencyjnym i nie mogą być wydawane na zewnątrz.
 7. Nasze zbiory mogą być wypożyczane na okres 1 miesiąca. Termin  może zostać prolongowany w uzasadnionych przypadkach, na wniosek zamawiającej biblioteki,  złożony przed upływem terminu zwrotu (pocztą, e-mailem, telefonicznie).
 8. W wypadku zagubienia lub znacznego uszkodzenia materiałów wypożyczonych z naszych zasobów, biblioteka zamawiająca  zobowiązana jest do zwrotu innego egzemplarza tego samego dzieła (liczy się również to samo wydanie tegoż dzieła). Gdyby biblioteka nie mogła spełnić powyższego wymogu, to winna uiścić ekwiwalent pieniężny za zagubiony lub poważnie  uszkodzony egzemplarz.
 9. Zamówione materiały biblioteczne przesyłane drogą pocztową należy odpowiednio zabezpieczyć.
 10. Nasza biblioteka pokrywa koszty przesyłki pocztowej do strony zamawiającej materiały, zaś koszty przesyłki zwrotnej opłaca biblioteka wypożyczająca.
 11. Biblioteka odsyłająca zamówione materiały biblioteczne powinna zawiadomić nas o nadanej przesyłce.

Zamówienia międzybiblioteczne realizowane za pośrednictwem Biblioteki w Strzelinie

 1. Prawo składania zamówień międzybibliotecznych na materiały niedostępne w naszych zbiorach mają pełnoletni czytelnicy naszej Biblioteki. Wymaga to wypełnienia rewersu.
 2. Zamówienie składa nasza Biblioteka  na prawidłowo wypełnionych rewersach (jednorazowych lub okrężnych) a także mailowo. Każdy rewers powinien być opatrzony pieczątką naszej Biblioteki i podpisem upoważnionego bibliotekarza.
 3. Zamówienia kieruje się do biblioteki wskazanej przez czytelnika lub pracownika naszej Biblioteki.
 4. Na rewersie okrężnym zalecone jest określenie  przez czytelnika terminu, do którego zachowuje on aktualność.
 5. W razie rezygnacji z zamówienia czytelnik jest obowiązany powiadomić o tym naszą Bibliotekę.
 6. Materiały wypożyczone z innych bibliotek za naszym pośrednictwem mogą być udostępniane jedynie na miejscu – w Czytelni.
 7. Termin korzystania z zamówionych materiałów wyznacza biblioteka wypożyczająca, a ew. prośby o przedłużenie okresu wypożyczenia należy kierować do bibliotekarza z naszej placówki, jako pośrednika w całej operacji.
 8. Czytelnik korzystający z wypożyczenia międzybibliotecznego  pokrywa pocztowe koszty wysłania zamówienia, a potem koszty odesłania przesyłki do biblioteki wypożyczającej, a w razie postawienia przez nią wymogu ubezpieczenia – także i ten koszt w wysokości określonej przez stronę wypożyczającą.

DYREKTOR
Tomasz Duszyński