REGULAMIN CZYTELNI

REGULAMIN CZYTELNI
MIEJSKIEJ I GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ IM. KS. JANA TWARDOWSKIEGO W STRZELINIE


§ 1

 1. Z Czytelni mogą korzystać wszyscy zainteresowani.
 2. Prawo do korzystanie z Czytelni, jak i wszystkich udostępnianych zbiorów i usług bibliotecznych uzyskuje się na podstawie imiennej karty bibliotecznej, która jest wydawana nieodpłatnie (w razie jej zagubienia lub zniszczenia opłata za wydanie kolejnej karty wynosi 10 zł).
 3. Korzystanie z Czytelni jest bezpłatne. Wymagane jest pozostawienie karty bibliotecznej u bibliotekarza na czas korzystania z usługi.
 4. Czytelnik jest obowiązany wpisać się do zeszytu obecności.

§ 2

 1. W czytelni obowiązuje cisza.
 2. W Czytelni nie wolno palić tytoniu, pić alkoholu i spożywać posiłków, obowiązuje też zakaz wprowadzania zwierząt i rowerów.

§ 3

 1. W Czytelni są udostępniane książki, czasopisma i dokumenty życia społecznego, przeznaczone wyłącznie do korzystania na miejscu.
 2. W Czytelni można korzystać z internetu – usługa jest nieodpłatna, limitowana do 1 godziny (z możliwością przedłużenia czasu za zgodą bibliotekarza).
 3. Przyniesione ze sobą publikacje czytelnik powinien zgłosić bibliotekarzowi.

§ 4

 1. Czytelnik może samodzielnie wybierać książki i czasopisma udostępnione w Czytelni (tzw. księgozbiór podręczny oraz bieżąca prasa). Wybrane materiały należy zgłosić, a po wykorzystaniu – oddać dyżurującemu bibliotekarzowi.  Czytelnik nie może sam odkładać książek na półkę.
 2. Książek i innych materiałów bibliotecznych udostępnianych na miejscu nie wolno wynosić z Czytelni. Przed opuszczeniem Czytelni należy je zwrócić bibliotekarzowi, który wtedy oddaje zostawioną przez czytelnika kartę biblioteczną.
 3. Książek z księgozbioru podręcznego, oprawionych roczników czasopism oraz dokumentów życia społecznego nie wypożycza się do domu. Użytkownicy instytucjonalni i zbiorowi mogą –  na podstawie uzasadnionych i zaakceptowanych przez Dyrektora Biblioteki  pisemnych wniosków –  wypożyczyć w/w zbiory na zewnątrz.
 4. Jeżeli czytelnikowi potrzebna jest książka, której nie ma w naszej bibliotece, to na jego prośbę można ją sprowadzić w ramach tzw. wymiany międzybibliotecznej (do korzystania na miejscu).

§ 5

 1. Czytelnik może skorzystać z płatnej usługi kserograficznej, świadczonej przez bibliotekarza z materiałów bibliotecznych i powierzonych (opłata według cennika).
 2. Korzystający z internetu mogą robić płatne wydruki (opłata według cennika).
 3. Za świadczone płatne usługi czytelnik otrzymuje pokwitowanie.
 4. Na kopiowanie rysunków, schematów, planów, map itp. czytelnik powinien uzyskać zgodę bibliotekarza.

§ 6

 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych udostępnionych mu materiałów.
 1. Czytelnik jest obowiązany do poszanowania książek i innych udostępnionych mu materiałów.
 2. Za zniszczenie lub uszkodzenie książek i innych materiałów bibliotecznych czytelnik płaci odszkodowanie, którego wysokość określa bibliotekarz na podstawie rozmiaru straty  i aktualnej wartości rynkowej.
 3. Na sumy wpłacone z tytułu odszkodowania  bibliotekarz wydaje czytelnikowi pokwitowanie.

§ 7

 1. Skargi i wnioski czytelnicy mogą wpisywać do książki życzeń i zażaleń znajdującej się u dyżurnego bibliotekarza.

§ 8

 1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być pozbawiony prawa do korzystania z Czytelni czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe. Decyzję w tej sprawie podejmuje Dyrektor, na wniosek bibliotekarza.  Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Zarządu Gminy, ul. Ząbkowicka 11, 57-100 Strzelin.

Dyrektor

Tomasz Duszyński